ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA

بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی

بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت

حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی

جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه

فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش

ماهیت جهانی شدن و بررسی آموزش و پرورش از این نگاه

اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش

نظام آموزشی در ژاپن و مشخصه های اثربخشی آن

بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش

سیستم آموزشی و ساختاری در نظام آموزش و پرورش ژاپن

سند تحول بنیادین و راهبردی آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت

بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی

بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات

تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب

بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر

ارزیابی قراردادهای جدید نفتی

ارائه مدلی حقوقی و عقلانی در استخراج صیانتی میدان مشترک ایران و قطر

ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت

ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل

بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت

جهانی شدن و آموزش و پرورش از نگاه بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو

بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392